Regulamin klubów

1. Z klubu MultiSolar można korzystać, po ukończeniu 16 lat i z ważnym karnetem lub wejściówką.
2. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą korzystać z klubu tylko z pełnoletnim opiekunem.
3. Kupując wejściówkę lub karnet oświadczasz, że Twój stan zdrowia pozwala Ci korzystać z Siłowni, Sauny, Solarium, Solanki oraz SudioGym.
4. Kupując wejściówkę lub karnet na którąkolwiek z oferowanych przez Klub usług oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią regulaminu MultiSolar i zgadzasz się z jego warunkami.
5. Opłaty za wszystkie usługi, wejściówki lub karnety dokonać należy z góry w recepcji Klubu.
6. Urządzenia znajdujące się w strefie SudioGym mogą być włączane wyłącznie przez obsługę Klubu.
7. Karnet jest umową terminową, zawieraną na czas określony, w której sprzedający zobowiązuje się do świadczenia na rzecz kupującego konkretnych usług w określonym czasie. W związku z powyższym, każdy karnet ma ściśle określony termin ważności, po upływie, którego automatycznie traci ważność, bez względu na sytuacje losowe.
8. Po upływie terminu karnetu, traci on ważność, nawet pomimo niewykorzystania wszystkich wejść.
9. Każdy karnet jest imienny (nie dotyczy solarium) i może korzystać z niego tylko i wyłącznie osoba w nim wskazana (personel ma prawo weryfikacji danych klienta z jego dowodem tożsamości) w innym przypadku karnet zostanie anulowany, bez zwrotu jego wartości, a jego posiadacz zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty 100 zł.
10. Wszystkie swoje rzeczy należy chować do szafki w szatni, a przedmioty wartościowe można zostawić w recepcji w formie depozytu, gdyż nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, na salach siłowni lub w innych pomieszczeniach klubu.
11. Aby pamiętać o zwróceniu nam kluczyka od szafki, możemy przy jego wydaniu pobrać w depozyt karnet, zastaw 20 zł lub dokument tożsamości. Opłata za zgubiony lub zniszczony kluczyk wynosi 20 zł.
12. Na treningi należy obowiązkowo nosi ręcznik i odpowiednie ubranie: koszulka, spodnie i koniecznie obuwie zmienne, a w przypadku braku zmiennego obuwia lub ręcznika obsługa ma prawo odmowy wpuszczenia na siłownię.
13. W przypadku wandalizmu, kradzieży, dewastacji, umyślnego lub nieumyślnego zniszczenia sprzętu czy obiektu, obsługa ma prawo zażądać zwrotu kosztów wyrządzonych szkód i wypowiedzieć możliwość korzystania z Klubu bez zwrotu za niewykorzystane wejścia lub usługi.
14. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort treningów, dlatego wymagamy: czystego, zmiennego obuwia i ręcznika, ćwiczenia z obciążeniami o odpowiednim stopniu zaawansowania, odkładanie na miejsce hantli, gryfów, obciążeń itp., oraz stosowanie zabezpieczenia podczas treningu na bieżni.
15. Należy zawsze stosować się do wskazówek instruktorów i obsługi. W szczególnych przypadkach instruktor lub obsługa może nie wyrazić zgody na uczestnictwo w zajęciach bez zwrotu za niewykorzystane wejścia lub usługi. Do przypadków tego typu w szczególności zalicza się: brak obuwia zmiennego, ręcznika lub trenowanie w nieodpowiednim obuwiu, zachowanie zagrażające innym trenującym bądź zakłócające spokój i cykl treningowy pozostałych klientów, używanie przekleństw i wulgaryzmów, wandalizm na sprzęcie lub obiekcie, brak możliwości weryfikacji danych osobowych przez personel, rażące zaniedbywanie higieny osobistej, przebywanie na obiekcie pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub dopingujących, oraz prowadzenia wszelkich działań bezpośrednich lub pośrednich na szkodę klubu, jego wizerunku, dobrego imienia i renomy.
16. Karnet na solarium jest ważny trzy miesiące (nie dotyczy promocji) i jest na okaziciela.
17. Z solarium mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie i po uprzednim zapoznaniu się z fototypiami skóry i zasadami bezpiecznego opalania zamieszczonymi w recepcji Klubu i na stronie internatowej.
18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących w Klubie, programu ćwiczeń oraz instrukcji i wskazówek zalecanych przez obsługę.
19. MultiSolar nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne oparzenia skóry, spowodowane złym dobrem przez klienta czasu seansu, lub nie zastosowania się do zasad bezpiecznego opalania.
20. W kabinach solarium mogą przebywać tylko osoby korzystające z opalania.
21. Poza ofertami stałymi, okresowo obowiązywać mogą oferty specjalne (promocje), które nie łączą się, a klient korzystający z promocji jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem promocji.
22. Obsługa Klubu może poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość, a jego brak może uniemożliwić korzystanie z usług Klubu.
23. Osoby korzystające bez ważnej wejściówki lub karnetu z Siłowni, Sauny, SudioGym lub Solarium muszą uiścić opłatę w wysokości 100 zł.
24. Każdy posiadacz karnetu wyraża zgodę na otrzymywanie od klubu i jego partnerów biznesowych drogą mailową lub SMS informacji o promocjach, nowościach i innych ważnych informacjach.
25. MultiSolar zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia Klubu bądź jego części w związku z naprawami, remontem, konserwacją, wymianą lub modernizacją sprzętu a także z przyczyn nie zależnych od właścicieli klubu (np. pandemia), oraz do wymiany, wyłączenia lub usunięcia części sprzętu.
26. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.